Privacy policy

Door gebruik te maken van de website van ABE aanvaardt de bezoeker impliciet deze Privacy Policy.

Verantwoordelijke van de verwerking van persoonsgegevens

 • Belgische Academie voor Rijkunst
 • Chaussée de Mons 41 bus 405
 • B-1400 Nijvel

Onder andere, de aard van de persoonsgegevens en de omvang van de verzameling, bepaalt dat wij geen functionaris voor gegevensbescherming moeten aanstellen, wel hebben wij een intern aanspreekpunt.

Verzameling, gebruik en/of verwerking van gegevens

De persoonlijke gegevens worden enkel verkregen via contracten en bezochte pagina’s van de website of alle andere door de leden  vrijwillig gegeven, die door de BAR  verzameld, verwerkt, en/of gebruikt met het oog op de volgende doeleinden:

 • uitvoering en naleving van de overeenkomst met de klant
 • opstellen van facturen en facturatiegegevens (contractuele verplichting)
 • gebruik bij direct marketing
  • wij sturen emails, naar onze leden die daarvoor expliciet hun toestemming hebben gegeven (toestemming)
 • BAR analyseert jouw surfgedrag op anonieme wijze om daarmee de website te verbeteren

De gegevens die wij verzamelen:

 • naam, adres, e-mailadres, BTW nummer, telefoon- en gsm nummer
 • foto's
 • bezochte pagina’s van de website, surfgedrag en doorklikgegevens (op anonieme wijze)

Overdracht aan derde partijen

Je persoonlijke gegevens zullen niet doorgegeven worden aan derde partijen, tenzij deze derde partijen contractueel verbonden zijn met BAR of in opdracht of onderaanneming van BAR. Hun toegang is beperkt tot de gegevens die deze nodig hebben voor de uitvoering van hun opdracht. BAR heeft contractueel met haar onderaannemers vastgelegd dat zij steeds de nodige organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen inzake de bescherming van de persoonlijke gegevens zullen implementeren alsmede het garanderen van de strikte vertrouwelijkheid ervan.

Toegang tot en beveiliging van persoonlijke gegevens

Alleen de leden die bevoegd zijn voor de verwezenlijking van de bovengenoemde doelstellingen en voor informatica onderhoudswerken zullen toegang krijgen tot jouw persoonlijke gegevens, evenals personeelsleden van partijen die contractueel verbonden zijn met BAR en die handelen in haar opdracht.

Rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van personen, doet BAR al het mogelijke om de passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Bewaartermijn van persoonlijke gegevens

Wij verwerken een minimum aan persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de doeleinden zoals hierboven vermeld. Van zodra wij deze gegevens niet meer nodig hebben, zullen wij deze verwijderen. Wij bewaren je gegevens zo lang je account actief is of voor zover nodig om je diensten te verlenen. Indien je ons wilt verzoeken je gegevens niet meer te gebruiken om je diensten te verlenen, kan je contact met ons opnemen, zie inzage, correctie en wissen van persoonlijke gegevens. We zullen je gegevens bewaren en gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen, voor het oplossen van geschillen en voor het ten uitvoer brengen van onze overeenkomsten.

Inzage, correctie en wissen van persoonlijke gegevens

Je beschikt over het kosteloze recht op – zonder enige motivering – inzage, wijziging, rechtzetting en verzet tegen het aanwenden van je persoonlijke gegevens door BAR.

Dit kan je doen door een e-mail te sturen naar yves.muller@hotmail.com of per brief aan Belgische Academie voor Rijkunst Chaussée de Mons 41 bus 405 te 1400 Nijvel. Bij een aanvraag per brief vragen wij jou een kopie van een identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, Identificatienummer en kaartnummer zwart, dit ter bescherming van jouw privacy.

Bepaalde wijzigingen kunnen ook worden doorgevoerd op de website onder uw account.

Je kan je steeds uitschrijven voor communicaties via e-mail door op de desbetreffende link te klikken.

Indien er geen gevolg wordt gegeven aan uw verzoek binnen een termijn van één maand, zullen wij u trachten hiervan kennis te geven, eventueel met een aanduiding van een verlengingstermijn indien complexiteit van toepassing is, wij geven u de reden aan waarom deze zonder vervolg is gebleven, je beschikt dan over de mogelijkheid om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit en beroep bij een rechter in te stellen.

Verantwoordelijkheid

BAR is verantwoordelijk voor het beheer van zowel de papieren als digitale administratie en draagt er zorg voor dat de verzameling, de verwerking, het beheer en de bewaring van de persoonsgegevens wordt uitgevoerd conform de GDPR-wet, de wet betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, deze privacy disclaimer en de overige documenten betreffende gegevensbescherming zoals deze gelden binnen BAR.

Klachten

Als men niet tevreden is over de manier waarop omgegaan wordt met de persoonsgegevens kan men zich wenden tot de toezichthoudende autoriteit, de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL), Drukpersstraat 35 1000 Brussel, tel. +32(0)22744878; commission@privacycommission.be